Sekcja Higieny Lecznictwa

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dane kontaktowe:

Kierownik Sekcji Higieny Lecznictwa - Natalia Dziewiecka

tel. 22 310 79 37

e - mail: ep.hl2.kier@pssewawa.pl

Sekcja Higieny Lecznictwa:

tel. 22 310 79 36 lub 22 310 79 41

e - mail: nhl@pssewawa.pl

 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI:

Zadania prowadzone przez Sekcję Higieny Lecznictwa w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych
i zakażeń obejmują w szczególności:

 • Nadzór nad warunkami higieniczno - sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne w celu zapobiegania powstawania chorób zakaźnych oraz prowadzenie związanych z tą działalnością postępowań administracyjnych i egzekucyjnych zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
 • Wydawanie opinii sanitarnych lub decyzji administracyjnych do celów rejestracji potwierdzających spełnienie przez pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą wymagań odpowiednich do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych.
 • Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych w przypadku wystąpienia ognisk zachorowań lub zakażeń mających miejsce w placówkach medycznych mających na celu ustalenie oraz unieszkodliwienie źródła zakażenia oraz przecięcie dróg szerzenia się choroby.
 • Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w szczególności dotyczące utrzymania należytego stanu higieniczno-sanitarnego placówek wykonujących działalność leczniczą w zakresie podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych obejmujących w szczególności ocenę ryzyka wystąpienia zakażenia, monitorowanie czynników alarmowych i zakażeń, opracowanie, wdrożenie i nadzór nad procedurami zapobiegającymi zakażeniom i chorobom, w tym:
  • dekontaminacji skóry i błon śluzowych lub innych tkanek, wyrobów medycznych oraz powierzchni pomieszczeń i urządzeń;
  • stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej w celu zapobieżenia przeniesieniu na inne osoby biologicznych czynników chorobotwórczych;
  • wykonywania badań laboratoryjnych oraz analizy lokalnej sytuacji epidemiologicznej w celu optymalizacji profilaktyki i terapii antybiotykowej;
  • prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie realizacji działań mających na celu zapobieganie szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych;
  • powołanie i nadzór nad działalnością zespołu i komitetu kontroli zakażeń szpitalnych;
 • Przygotowywanie rocznych planów działalności kontrolnej oraz opracowywanie sprawozdań z ich realizacji.