Sekcja Zwalczania Chorób Zakaźnych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

15 lutego 2016

Sekcja Zwalczania Chorób Zakaźnych

Kierownik Sekcji – Marzena Woźniak Tel. 22 310 79 09
e-mail: ep.choroby.kier@pssewawa.pl

Dane kontaktowe do Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych-
pracownicy:
22 310 79 14: 22 310 79 15
adres e-mail: ch.zakazne@pssewawa.pl

I. Obowiązujące akty prawne

1. Ustawa z dn. 05 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( Dz. U. z 2013 r. poz.947).

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011r. Dz. U. Nr 294 w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych  oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala.

II. Zadania  Sekcji  Zwalczania  Chorób  Zakaźnych:

 • Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych, poprzez stały monitoring sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych i pasożytniczych na terenie m. st. Warszawy.
 • Prowadzenie rejestru chorób zakaźnych i zakażeń oraz dodatnich wyników laboratoryjnych.
 • Prowadzenia dochodzenia epidemiologicznego w indywidualnych przypadkach zachorowań na choroby zakaźne, w celu ustalenie źródła zakażenia oraz przecięcie dróg szerzenia się zakażenia.
 • Opracowywanie ognisk chorób zakaźnych, przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych mających na celu ustalenie źródła zakażenia oraz przecięcie dróg szerzenia się zakażenia.
 • Prowadzenie nadzoru epidemiologicznego w sytuacjach mogących być skutkiem ataku bioterrorystycznego. 
 • Ocena sytuacji epidemiologicznej i  zagrożeń dla  mieszkańców m.st. Warszawy.

Ponadto:

1. Wydawanie skierowań na szczepienia przeciwko WZW typu B dla chorych na WZW typu C oraz dla osób z najbliższego otoczenia chorych na WZW typu B. 

Skierowania wydawane są w pokoju nr 124 (I piętro),

od poniedziałku do piątku,

w godzinach 8:00-15:30

 

2. Badania bakteriologiczne do celów sanitarno - epidemiologicznych

Materiał do badań przyjmowany jest w siedzibie PSSE ul. Cyrulików 35 w Warszawie
od poniedziałku do czwartku , w godzinach 8:00-11;00.

Wyniki można odbierać od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00-15:00 

Badanie jest odpłatne, koszt wynosi  120zł, z wyjątkiem uczniów szkół oraz studentów szkół wyższych kształcących się do wykonywania prac w których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby. Badania uczniów i studentów są przeprowadzane na podstawie skierowania ze szkoły. Więcej informacji tutaj.

 

III. Wzory wybranych formularzy zgłoszeń obowiązujących w 2016 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie  mając na uwadze względy bezpieczeństwa publicznego mieszkańców Warszawy, zwraca uwagę na należyte  realizowanie  ustawowego obowiązku zgłaszania przypadków podejrzeń/ zachorowań na choroby zakaźne oraz dodatnich wyników badań laboratoryjnych właściwemu powiatowemu/wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu, poprzez konieczność  niezwłocznego - w przeciągu  24 godzin - zgłaszania chorób zakaźnych oraz biologicznych czynników chorobotwórczych, ujętych w załącznikach do ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach. Działanie to jest niezbędnym warunkiem prowadzenia prawidłowego nadzoru epidemiologicznego umożliwiającego podjęcie natychmiastowych działań zapobiegawczych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobę zakaźną powinien  być właściwie i czytelnie wypełniony, ze zwróceniem szczególnej uwagi na:

 1. Zapis kodu ICD-10, spójnego z wpisaniem słownego określenia rozpoznania jednostki chorobowej.
 2. Pełną charakterystykę podstawy postawienia rozpoznania / podejrzenia, z uwzględnieniem wszystkich jego elementów i określeniem daty rozpoznania choroby
 3. Dokładne i czytelne  dane określające pacjenta (z datą urodzenia, nr PESEL, dokładnym adresem zameldowania i rzeczywistego zamieszkania pacjenta, określeniem daty zachorowania lub wystąpienia pierwszych objawów, oraz informacją o dalszym postępowaniu z pacjentem).

W związku z prowadzeniem przez Państwową Inspekcję Sanitarną rejestracji przypadków zachorowań na choroby zakaźne, zgodnie z wytycznymi Europejskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób Zakaźnych (ECDC), oprócz konieczności rejestrowania przypadku zachorowania na daną jednostkę chorobową, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, zobowiązany jest do zakwalifikowania jej do jednej z trzech grup; przypadku możliwego, prawdopodobnego  lub  potwierdzonego. Kwalifikację powyższą przeprowadzić można jedynie w oparciu o pełną informację o zachorowaniu, przekazaną w formie prawidłowo, rzetelnie i dokładnie wypełnionego formularza zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobę zakaźną.

Wzory formularzy dostępne są w zakładce tutaj