Jesteś tutaj: Start / Zakres działań

Zakres działań

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zakres działań Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w m.st. Warszawie.

Oddział Higieny Komunalnej prowadzi działalność w zakresie sprawowania kontroli w oparciu o przepisy określające wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące:
jakości wody przeznaczonej do spożycia (wodociągi, ujęcia), jakości wody w basenach i kąpieliskach, stanu higienicznego nieruchomości, stanu sanitarnego obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (zakłady usługowe, obiekty rekreacyjne, podmioty lecznicze, itp.), stanu higienicznego środków transportu publicznego.


Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku prowadzi działalność w zakresie bieżącego nadzoru nad:

 • warunkami higieniczno - sanitarnymi zakładów i ich wyposażenia,
 • wymaganiami w zakresie przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji i obrocie żywnością,
 • substancjami dodatkowymi używanymi w produkcji i obrocie żywnością z wyłączeniem środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
 • wyrobami i materiałami przeznaczonymi do kontaktu z artykułami żywnościowymi.

Oddział bierze także udział w opiniowaniu projektów nowobudowanych obiektów żywieniowo- żywnościowych, w  opracowaniach ognisk zatruć pokarmowych, opracowuje decyzje w sprawie zatwierdzenia zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność, decyzje nakazujące wykonanie obowiązków w celu poprawy stanu sanitarnego, ocenia sposób żywienia w placówkach żywienia zbiorowego zamkniętego.


Oddział Higieny Pracy prowadzi  kontrole przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących:
 • warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy (dot. narażenia na czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne);
 • utrzymania należytego stanu higienicznego zakładów pracy;
 • przestrzegania przez producentów, importerów, osoby wprowadzające do obrotu, stosujące lub eksportujące substancje chemiczne, ich mieszaniny lub wyroby w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 z późn. zm.) obowiązków wynikających z tej ustawy oraz z rozporządzeń Wspólnot Europejskich;
 • przestrzegania przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory kategorii 2 i 3 obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.), rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 273/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych oraz rozporządzenia (WE) Rady nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi;
 • przestrzegania zakazu wprowadzania do obrotu środków zastępczych tzw. dopalaczy w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.);
 • w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy również kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej;
 • wymagań określonych w przepisach o zawartości niektórych substancji w dymie papierosowym;
 • kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2015 r. poz. 277), w zakresie warunków dotyczących higieny pracy w zakładach inżynierii genetycznej.
 • ponadto, prowadzi postępowania wyjaśniające w sprawach chorób zawodowych w trybie rozporządzenia w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. 2009 nr 105 poz. 869 z późn. zm.) oraz wydaje decyzje o stwierdzeniu choroby zawodowej lub decyzje o braku podstaw do jej stwierdzenia.


Oddział Epidemiologii prowadzi działalność w zakresie:

 • zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych, poprzez stały monitoring sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych i pasożytniczych na terenie m. st. Warszawy;
 • opracowywania ognisk chorób zakaźnych, przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych mających na celu ustalenie źródła zakażenia oraz przecięcie dróg szerzenia się zakażenia;
 • prowadzenia nadzoru epidemiologicznego w sytuacjach mogących być skutkiem ataku bioterrorystycznego;
 • oceny sytuacji epidemiologicznej, zagrożeń dla  mieszkańców m.st. Warszawy;
 • nadzoru nad szczepieniami ochronnymi poprzez:
  - kontrolowanie stanu wyszczepienia populacji;
  - zapewnienie odpowiedniej ilości szczepionek do realizacji PSO (sporządzanie rocznych zamówień);
 • nadzoru nad warunkami sanitarnohigienicznymi personelu medycznego, sprzętu oraz pomieszczeń, w których są udzielane świadczenia zdrowotne;
 • nadzoru nad podmiotami leczniczymi, indywidualnymi praktykami lekarskimi, indywidualnymi specjalistycznymi praktykami lekarskimi, grupowymi praktykami lekarskimi, indywidualnymi praktykami pielęgniarskimi oraz laboratoriami w zakresie zapobiegania szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, zwalczania zakażeń szpitalnych;
 • przygotowywania rocznych planów działalności kontrolnej oraz opracowywanie sprawozdań z ich realizacji.


Oddział Promocji Zdrowia, prowadzi działalność oświatowo-szkoleniową, której celem jest kształtowanie właściwych postaw i zachowań zdrowotnych, a w szczególności:

 • rozpoznawanie i określanie potrzeb zdrowotnych ludności zamieszkującej na terenie miasta stołecznego Warszawy;
 • koordynacja programów prozdrowotnych o zasięgu ogólnokrajowym, wojewódzkim, lokalnym;
 • koordynacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków unijnych;
 • opracowywanie i realizowanie programów prozdrowotnych o zasięgu lokalnym;
 • udzielanie pomocy metodycznej i organizacyjnej zakładom opieki zdrowotnej, placówkom oświatowo-wychowawczym i innym w realizacji działań prozdrowotnych;
 • monitorowanie efektów podejmowanych zadań prozdrowotnych;
 • prowadzenie szkoleń metodycznych oraz edukacji związanej z realizacją programów prozdrowotnych;
 • realizacja zadań mających na celu pobudzenie aktywności społecznej do działań na rzecz własnego zdrowia;
 • współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Powiatowej Stacji;
 • współpraca i innymi podmiotami realizującymi zadania zbieżne z działaniami oddziału;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wynikających z obowiązków.


Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży prowadzi działalność w zakresie:

 • kontroli przestrzegania przepisów sanitarno–higienicznych oraz sprawowania nadzoru nad warunkami higieniczno – sanitarnymi w placówkach oświatowo-wychowawczych (przedszkola, szkoły), opiekuńczych (żłobki, domy dziecka), szkołach wyższych oraz w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • nadzoru nad higieną procesu uczenia się i nauczania;
 • nadzoru nad bezpiecznymi i higienicznymi warunkami w pracowniach szkolnych: chemicznych, fizycznych, komputerowych, warsztatach i laboratoriach - w szkołach i uczelniach wyższych;
 • nadzoru nad przestrzeganiem wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych, szkołach wyższych, w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • wydawania opinii na temat warunków sanitarnohigienicznych i technicznych obiektów przeznaczonych na prowadzenie placówek opiekuńczych, oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych;
 • prowadzenia postępowania administracyjnego związanego ze sprawowaniem nadzoru nad warunkami higieniczno – sanitarnymi w placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych, szkołach wyższych, w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży.


Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego prowadzi działalność w zakresie:

 • uzgadniania dokumentacji projektowej pod względem spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych;
 • uzgadniania/opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • uzgadniania zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozach oddziaływania na środowisko sporządzanych do projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • wydawania opinii w sprawie konieczności sporządzania raportów o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
 • uzgadniania przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko w ramach procedury ocen oddziaływania na środowisko;
 • wydawania zgód na: lokalizowanie tymczasowych, nieskanalizowanych ustępów publicznych na terenach skanalizowanych; stosowanie pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe w budynkach o wysokości do trzech kondygnacji nadziemnych włącznie przeznaczonych na pobyt dla dzieci i młodzieży, wykorzystywanych do produkcji żywności i środków farmaceutycznych, w lokalach gastronomicznych oraz w budynkach przedsiębiorstw podmiotów leczniczych; zastosowanie recyrkulacji powietrza w budynkach przedsiębiorstw podmiotów leczniczych; usytuowanie wyrzutni powietrza na poziomie terenu (§ 87 ust. 3,  § 132 ust. 2,  § 151 ust. 4, § 152 ust. 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  ( Dz. U. z 2002r.  Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);
 • wydawania zgód na zakładanie lub rozszerzanie cmentarzy komunalnych i wyznaniowych;
 • kontroli budów pod względem zgodności realizacji budowanych obiektów z wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi;
 • uczestnictwa w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych;
 • wydawania opinii sanitarnych o lokalach nowo uruchamianych aptek ogólnodostępnych, punktów aptecznych, hurtowni farmaceutycznych, składów celnych i konsygnacyjnych wymaganych przy ubieganiu się o uzyskanie koncesji na prowadzenie ww. obiektów.