Aktualności dla klientów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 UWAGA

Realizacja przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie zadań wynikających z art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.)

 W celu usprawnienia postępowania przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikającego z art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.), inwestorzy w składanych do organu zawiadomieniach o zakończeniu budowy winni:

 1. Przedstawiać informacje wskazujące na ważny lub pilny charakter sprawy (wraz
  ze stosownym wyjaśnieniem takiego stanu rzeczy – np. grożąca niepowetowana strata materialna lub inny ważny interes inwestora, bądź jego kontrahentów, wskazaniem kluczowych terminów wiążących te podmioty itp.). Przedstawienie powyższej informacji byłoby pomocne w ustaleniu przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej kolejności (priorytetów) rozpatrywanych spraw - także w sytuacji, gdy organ będzie w stosunku
  do danego obiektu budowlanego planował podjęcie czynności kontrolnych zmierzających do zajęcia stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym.
 2. Doręczyć organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej kompletną dokumentację (w tym dokumentację techniczną i inne materiały  – opisowe, graficzne lub wizualne – w tym dokumentację fotograficzną, bądź nagrania wideo) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia  z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 344).

 Na dokumentację techniczną winny składać się w szczególności:

 1. Projekt budowlany, na podstawie którego zostało udzielone pozwolenie na budowę.
 2. Decyzja o pozwoleniu na budowę zobowiązująca inwestora do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
 3. Oświadczenie kierownika budowy potwierdzające wykonanie obiektu zgodnie z projektem budowlanym. W przypadku wprowadzenia nieistotnego odstępstwa do zatwierdzonego projektu, stanowisko projektanta umieszczone w projekcie zagospodarowania działki lub terenu lub projekcie architektoniczno-budowlanym, zawierające odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące tego odstąpienia, zgodnie z art. 36a ust. 6 ww. ustawy Prawo budowlane.
 4. Protokoły badań i sprawdzeń, w tym między innymi:

- instalacji wodociągowej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – na podstawie badań jakości wody wykonanych przez laboratoria, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1152 ze zm.),
- instalacji wentylacji lub klimatyzacji wykonanych zgodnie z Polską Normą dotyczącą badań i metod pomiarowych stosowanych podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

 PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w m.st. Warszawie


 

  UWAGA

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie informuje, że zgodnie z art. 15zzs ust. 1 pkt 2 i pkt 6 ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.),
w okresie stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19
bieg terminów w postępowaniach administracyjnych i egzekucyjnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.
W okresie stanu epidemii do stron nie będą kierowane indywidualne zawiadomienia o niezałatwieniu sprawy w terminie.
Powyższe zasady dotyczą także innych postepowań prowadzonych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie.
Jedyne postępowania prowadzone obecnie z zachowaniem ustawowych terminów są związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.


UWAGA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie informuje, że udostępnione adresy poczty elektronicznej PSSE w m.st. Warszawie są dedykowane do określonego rodzaju zgłoszeń i skierowanie tej samej wiadomości na kilka adresów równocześnie w żaden sposób nie przyspieszy załatwienia sprawy a jedynie sprawi kłopot osobom, do których zostanie przekazana. Biorąc pod uwagę, że sytuacje takie prowadzą do niedopuszczalnego rozproszenia sił i środków kluczowego personelu, na zgłoszenia kierowane równocześnie na kilka adresów poczty elektronicznej nie będą udzielane odpowiedzi.


 Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie dla podmiotów branży spożywczej.


UWAGA

Mając na względzie konieczność skierowania większości pracowników PSSE w m.st. Warszawie do działań związanych bezpośrednio z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa COVID-19, Państwowy  Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie zawiadamia, iż od dnia dzisiejszego tj. 20.03.2020 r. odpowiedzi na zapytania i wiadomości przesyłane pocztę elektroniczną będą wysyłane wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych bezpośrednio z nadzorem epidemiologicznym.

 Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

 Ograniczenie obsługi zgłoszeń elektronicznych umożliwi skupienie się zespołu na kluczowym elemencie funkcjonowania Stacji, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców Warszawy.


! Szanowni Państwo !

W związku z koniecznością ograniczenia ryzyka epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa kierując się koniecznością zapewnienia zdolności do realizacji zadań przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w m.st. Warszawie ukierunkowanych na zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19,
Z dniem 16 marca 2020 roku do odwołania wstrzymana zostaje bezpośrednia obsługa interesantów, zawieszona zostaje działalność biura podawczego oraz punktu przyjmowania materiału do badań.

Kontakt interesantów w sprawach pozostających we właściwości Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w m.st. Warszawie możliwy jest w formie telefonicznej, elektronicznej, oraz za pośrednictwem operatora pocztowego.

Odbiór szczepionek przez podmioty lecznicze możliwy jest po kontakcie telefonicznym i umówieniu terminu z pracownikiem magazynu szczepionek PSSE w m.st. Warszawie.
Zarządzenie nr 3/2020 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w m.st. Warszawie.


Od dnia 16.03.2020 r. do odwołania
KASA NIECZYNNA
Ewentualnych wpłat proszę dokonywać przelewem na konto bankowe:

NPB O/O Warszawa
77 1010 1010 0115 9822 3100 0000


 UWAGA

Unieważnia się legitymację służbową o numerze 1102 wystawioną w dniu 02.07.2018 r. na nazwisko Marcin Pikosz.

Artykuły