Pytania i odpowiedzi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

JAKIE WYMAGANIA MUSZĄ SPEŁNIAĆ OBIEKTY ŻYWIENIOWO-ŻYWNOŚCIOWE?

Wymagania dotyczące obiektów żywieniowo-żywnościowych określone są w  załączniku II Rozporządzenia WE Nr 852/2004  Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie higieny środków spożywczych  ( Dz. Urz. UE L 139 z  30. 04.2004 ). Na 14 dni przed rozpoczęciem  planowanej działalności należy wystąpić do właściwego ze względu na miejsce prowadzonej działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  z wnioskiem o zatwierdzenie i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli  organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  We wniosku należy dokładnie określić zakres prowadzonej działalności gastronomicznej. Ponadto należy przedstawić dokumenty firmy, umowę najmu lokalu, wynik mikrobiologicznego badania wody, protokół potwierdzający prawidłowe działanie zainstalowanej w zakładzie wentylacji, umowę na odbiór odpadów

JAKIE WARUNKI MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE PRZY SPRZEDAŻY ŻYWNOŚCI NA ODLEGŁOŚĆ
I MAGAZYNOWANIU ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH?

Wymagania dot. obiektów żywieniowo-żywnościowych określone są w załączniku II Rozporządzenia WE Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.Urz.UE L 139 z 30.04.2004). W związku  z tym przy tego rodzaju działalności tj. magazynowaniu oraz sprzedaży przez internet wymagane jest na 14 dni przed rozpoczęciem planowanej działalności wystąpienie do właściwego ze względu na miejsce prowadzonej działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o zatwierdzenie i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. We wniosku należy dokładnie określić miejsce i zakres prowadzonej działalności.

JAKIE WARUNKI MUSI SPEŁNIAĆ URZĄDZENIE RUCHOME (rozp. 852) zał. II Roz. 3)?

Przedmiotowa działalność powinna być prowadzona zgodnie z wymaganiami dla tego rodzaju obiektów, określonymi w załączniku II, rozdział III rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych. W terminie co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem planowanej działalności należy, do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego właściwego ze względu na siedzibę zakładu, złożyć wniosek o zatwierdzenie i o wpis do rejestru zakładów. Wzory wniosków dostępne są na stronie www.pssewawa.pl .

JAKIE WARUNKI MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE PRZY PRODUKCJI ŻYWNOŚCI
W WARUNKACH DOMOWYCH?

Zgodnie z art.17 Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającym ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności (…) (Dz.Urz. UE L31 z dnia 01.02.2002r.) całkowitą odpowiedzialność za jakość zdrowotną środka spożywczego ponosi producent lub przedsiębiorca wprowadzający środek  spożywczy do obrotu. Producenci żywności, którzy produkują lub przetwarzają środki spożywcze (m.in. w kuchni domowej) z przeznaczeniem na sprzedaż muszą stosować wymagania ogólne określone w rozporządzeniu ( WE ) nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych. Przy  produkcji środków spożywczych konieczne jest opracowanie procedur na podstawie zasad systemu HACCP tj. określenie wszelkich zagrożeń, wyznaczenie parametrów krytycznych procesu produkcji, które wymagają kontroli np. temperatura przechowywania surowców i wyrobu gotowego,  temperatura i czas obróbki cieplnej, schładzanie, wychładzanie, transport. Udokumentowanie bezpieczeństwa produkowanej żywności należy do przedsiębiorcy działającego na rynku spożywczym.  W ramach rozpatrywania konkretnego wniosku o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej organ urzędowej kontroli żywności oceni spełnienie wymagań higienicznych i sanitarnych . Pomocą w opracowaniu systemu HACCP są poradniki do wdrażania zasad GMP/GHP i systemu HACCP dostępne na stronie  internetowej Handlowo Usługowej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” przy ul. Kopernika 30 w Warszawie oraz wydawnictwa Stowarzyszenia Naukowo- Technicznego i Techników Przemysłu Spożywczego, ul. Czackiego3/5. Na 14 dni  przed   rozpoczęciem  planowanej działalności należy wystąpić do właściwego ze względu na miejsce prowadzonej działalności  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  z wnioskiem o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. We  wniosku  należy dokładnie określić zakres prowadzonej działalności.

JAKIE SĄ WYMAGANIA DOTYCZĄCE  OKAZJONALNEGO ORGANIZOWANIA TRAKCIE PIKNIKÓW, KIERMASZY KAWIARENEK I PUNKTÓW MAŁEJ GASTRONOMII?

Wszystkie obiekty żywieniowo-żywnościowe muszą spełniać wymagania załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/ 2014  Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie higieny środków spożywczych. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo wprowadzanej do obrotu żywności ponosi przedsiębiorca prowadzący działalność w sektorze spożywczym. Sklepik spożywczy musi posiadać decyzję zatwierdzającą wydaną przez PPIS. Pprzy składaniu wniosku  o zatwierdzenie  z punktu  widzenia postępowania zatwierdzającego prowadzonego przez PPIS znaczenie ma fakt, czy podmiot składający wniosek ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz  może składać i przyjmować oświadczenia woli w postępowaniu administracyjnym. Należy przy tym pamiętać iż działalność zarobkowa osób niepełnoletnich podlega pewnym ograniczeniom przewidzianym przez przepisy prawa cywilnego.

CZY DO LOKALI GASTRONOMICZNYCH MOŻNA WPROWADZAĆ PSY?

Właściciele obiektów decydują czy do lokalu można wprowadzać zwierzęta czy też nie. Zgodnie z rozdziałem I załącznika II do rozporządzenia nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. l) pomieszczenia, w których wykonywane są czynności związane z produkcją i obrotem żywnością, z wyłączeniem pomieszczeń ruchomych i tymczasowych, muszą być utrzymywane w czystości i zachowane w dobrym stanie i kondycji technicznej, a ich wyposażenie, wystrój, konstrukcja, rozmieszczenie i wielkość umożliwiają eliminowanie ryzyka jej zanieczyszczenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Przepisy wyraźnie wskazują, iż zarówno w produkcji, jak i w obrocie "żywnością muszą istnieć odpowiednie procedury, aby zapobiec dostępowi zwierząt domowych (w tym również psów) do żywności, albo aby zapobiec możliwości spowodowania zanieczyszczenia żywności" (ust. 4 rozdziału IX w załączniku nr II, rozporządzenie nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych). Decyzja właściciela obiektu o zakazie wprowadzania psów do sklepu często spotyka się z niezadowoleniem klientów. Na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek zapewnienia, aby żywność znajdująca się w obrocie była bezpieczna dla zdrowia i życia człowieka, dlatego też właściciel obiektu może narzucić klientom własne warunki (przykładowo: pozwolić na wprowadzanie psów bądź zakazać wprowadzania psa do obiektu, czy też przykładowo zakazać wchodzenia z lodami do obiektu - chociaż żadne przepisy nie ograniczają prawa do jedzenia lodów w miejscach publicznych). Ponadto na terenie m.st. Warszawy zgodnie z rozdziałem VI § 29 pkt 2 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Stołecznego Warszawy (Załącznik do uchwały Nr XLIX/1366/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 stycznia 2013 r.) utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia
i życia ludzi, a także zwierząt.

JAKIE TRZEBA SPEŁNIĆ WARUNKI PRZY SPRZEDAŻY ŻYWYCH RYB?

Do sprzedaży żywych ryb konieczne jest:

-  zapewnienie prawidłowych warunków bytowania zwierząt w trakcie sprzedaży,

-  posiadanie dokumentacji potwierdzającej pochodzenie towaru,

- przepisy prawa, w tym przepisy o humanitarnej ochronie zwierząt nie regulują szczegółowo sposobu postępowania z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej, w czasie ich transportu orz uśmiercania. W tym zakresie należy więc stosować ogólne zasady wynikające z ustawy z dnia 21.08.1997 o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.).
W szczególności zastosowanie będą miały następujące przepisy ustawy:

  • Art.1 ust. 1 – stanowiący, co następuje: „Zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”,
  • Art. 6 stanowiący o zakazie nieuzasadnionego i niehumanitarnego zabijania zwierząt oraz znęcania się nad zwierzętami,
  • Art. 24 ust. 1 pkt. 3-6 regulujące warunki transportu zwierząt,
  • Art. 33 ust. 1 i 1a oraz art. 34 ust. 4 – określające warunki dopuszczalności i uśmiercania zwierząt.

 

JAKIE SĄ MINIMALNE WYMAGANIA JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ SZKOŁY, ABY NA ICH TERENIE MOGŁA FUNKCJONOWAĆ SPÓŁDZIELNIA UCZNIOWSKA PROWADZĄCA SKLEPIK SZKOLNY Z ŻYWNOŚCIĄ?                  

Wszystkie obiekty żywieniowo-żywnościowe muszą spełniać wymagania załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/ 2014  Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie higieny środków spożywczych.

Przedsiębiorstwa sektora spożywczego są zobowiązane do wdrażania w zakładzie procedur opartych na zasadach systemu HACCP  zgodnie z art.5  przedmiotowego rozporządzenia . Pomocą w opracowaniu systemu HACCP są poradniki do wdrażania zasad GMP/GHP i systemu HACCP dostępne na stronie  internetowej Handlowo Usługowej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” przy ul. Kopernika 30 w Warszawie oraz wydawnictwa Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego i Techników Przemysłu Spożywczego ul. Czackiego 3/5. Zakres  wdrożenia procedur jest m.in. uzależniony od funkcjonalności pomieszczeń zakładu i zakresu prowadzonej w nim działalności. W sklepikach szkolnych jest na ogół prowadzony  ograniczony  zakres sprzedaży do opakowanych jednostkowo środków spożywczych. W takim przypadku wystarczające będzie wdrożenie zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP)

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo wprowadzanej do obrotu żywności ponosi przedsiębiorca prowadzący działalność w sektorze spożywczym.

Sklepik spożywczy musi posiadać decyzję zatwierdzającą wydaną przez PPIS. Przy składaniu wniosku  o zatwierdzenie  z punktu  widzenia postępowania zatwierdzającego prowadzonego przez PPIS znaczenie ma fakt, czy podmiot składający wniosek ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz  może składać i przyjmować oświadczenia woli w postępowaniu administracyjnym. Należy przy tym pamiętać iż działalność zarobkowa osób niepełnoletnich podlega pewnym ograniczeniom przewidzianym przez przepisy prawa cywilnego.