Szkolenia prowadzone w PSSE

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Szkolenia oferowane przez PSSE w m.st. Warszawie podmiotom zewnętrznym w 2016 r.

Z ZAKRESU EPIDEMIOLOGII

 1. Szczepienia zalecane dla osób wyjeżdżających za granicę.
 2. Inwazyjna Choroba Meningokokowa i Choroba Pneumokokowa - rola i zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 3. Zatrucia pokarmowe występujące ogniskowo w placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych - rola i zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Z ZAKRESU HIGIENY KOMUNALNEJ

 1. Higiena i bezpieczeństwo przy wykonywaniu zabiegów fryzjerskich i kosmetycznych.
 2. Wymagania sanitarnohigieniczne wody w basenach - harmonogram badań.

Z ZAKRESU HIGIENY PRACY

 1. Kontynuacja szkoleń z zakresu dopalaczy we współpracy z Oddziałem Oświaty Zdrowotnej dla kadry pedagogicznej, pracowników aresztów śledczych, służy więziennej, straży miejskiej i innych zgodnie z zapotrzebowaniem.
 2. Informacja dla pracodawców o sposobie bezpiecznego użytkowania substancji i mieszanin chemicznych oraz o obowiązkach ciążących na pracodawcach w tym zakresie II edycja (październik listopad).

Z ZAKRESU HIGIENY ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU.

 1. Racjonalizacja żywienia w szkołach i przedszkolach.
 2. Suplementy diety a leki.
 3. Znakowanie środków spożywczych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004.

Z ZAKRESU ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO

 1. Wymagana higieniczne i zdrowotne, jakim powinny odpowiadać lokale aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych.
 2. Wymagania higieniczne i zdrowotne, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia szkół i przedszkoli.

Z ZAKRESU HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY

 1. Zasady doboru stanowiska pracy ucznia/przedszkolaka do zasad ergonomii zgodnie z Polską Normą PN-EN 1729-1:2007.
 2. Placówka oświatowa i wychowawcza krok po kroku – wymagania sanitarnohigieniczne dla nowo uruchamianych żłobków, punktów przedszkolnych, przedszkoli, szkół, placówek wsparcia dziennego, domów dziecka, poradni pedagogicznych.

Szczegółowe informacje są zawarte w zakładkach poszczególnych oddziałów PSSE w. m. st. Warszawie.