Jesteś tutaj: Start / Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie Kryzysowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej[1].

Sytuacja kryzysowa – sytuacja wpływająca negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołująca znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków[2].

 

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, który wykonuje zadania z zakresu zarządzania kryzysowego przy pomocy Zespołu Zarządzania Kryzysowego m. st. Warszawy. Do zadań Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy należy:

  1. ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
  2. przygotowywanie propozycji i wniosków dotyczących wykonania działań ujętych w Planie Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy;
  3. przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;
  4. opiniowanie Planu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy oraz realizowanie wynikającychz niego zadań;
  5. realizacja decyzji podjętych przez Szefa Zespołu.[3]

W zależności od potrzeb w skład Zespołu Zarządzania Kryzysowego m. st. Warszawy może wchodzić Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie, który jest organem wiodącym podczas zagrożeń sanitarno – epidemiologicznym.

W ramach zarządzania kryzysowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie wykonuje zadania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności, zapobieganie i usuwanie zagrożeń biologicznych, w szczególności spowodowanych działalnością terrorystyczną oraz zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych szczególnie niebezpiecznych. Zadania te polegają przede wszystkim na stałym nadzorze oraz zbieraniu informacji o potencjalnych zagrożeniach i aktualnej  sytuacji sanitarno-epidemiologicznej na obszarze m. st. Warszawy.

 

Dane kontaktowe:

Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego:  Łukasz Czarkowski

Telefon kontaktowy wyłącznie dla służb: Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska i inne:

727-408-148

e-mail: zk@pssewawa.pl[1] Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590) z późn. zm.

[2] Ibidem

[3] Zespół Zarządzania Kryzysowego m. st. Warszawy, http://bezpieczna.um.warszawa.pl/zarz%C4%85dzanie-kryzysowe/zesp%C3%B3%C5%82-zarz%C4%85dzania-kryzysowego, 04.03.2016r.