Opinie sanitarne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Szanowni Państwo,

W związku z nowelizacją Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295) podmioty lecznicze, lekarze oraz pielęgniarki wykonujący działalność leczniczą, jako indywidualną praktykę
nie są zobowiązane do przedstawienia organowi prowadzącemu rejestr opinii sanitarnej wydanej w drodze decyzji administracyjnej właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Ponadto, informujemy, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie, uprawniony jest do dokonywania ocen sanitarnych w trybie sprzedaży usług zleconych, stosownie do art. 36 ust. 3b Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.). – patrz: Cennik za usługi zlecone (zakładka – Dla Klienta)

Sporządzenie takiej opinii może być poprzedzone wizją lokalną obiektu w niezbędnym zakresie.

Treścią opinii sanitarnej może być ocena spełnienia wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019r. poz. 595)

Dodatkowe informacje można uzyskać w Sekcji Higieny Lecznictwa, ul.Kochanowskiego 21 01-864 Warszawa lub pod nr telefonu: 22/310 79 37, 22/310 79 41, 22/310 79 36

 

Przed wizytacją:

Wymagania dotyczące pomieszczeń i urządzeń podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych są zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019r. poz. 595)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000595

Szczególną uwagę należy zwrócić na:

 • § 2, pkt 1, 4-5
 • § 14 – 16 dotyczące wymagań ogólnoprzestrzennych
 • Rozdział 3, § 25 - § 28
 • Rozdział 4 – Wymagania ogólnobudowlane
 • Rozdział 5 – Oświetlenie
 • Rozdział 6 – Wymagania dotyczące instalacji

  oraz:
 • Załącznik nr 1 – szczegółowe wymagania jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia SZPITALA
 • Załącznik nr 2 – szczegółowe wymagania jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia AMBULATORIUM
 • Załącznik nr 3 – szczegółowe wymagania jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia SZPITALA JEDNODNIOWEGO
 • Załącznik nr 4 – szczegółowe wymagania jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia CENTRUM
 • Załącznik nr 5 – szczegółowe wymagania jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia PRACOWNI BADAŃ ENDOSKOPOWYCH
 • Załącznik nr 6 – szczegółowe wymagania jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia ZAKŁADU REHABILITACJI LECZNICZEJ BĘDĄCEGO ZAKŁADEM LECZNICZYM
 • Załącznik nr 7 – szczegółowe wymagania jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia STACJI DIALIZ

Ponadto placówki udzielające świadczeń zdrowotnych zgodnie z art. 11 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm). są obowiązani m.in. do opracowania, wdrożenia i nadzoru nad procedurami higieniczno – sanitarnymi zapobiegającymi zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Procedury powinny:

 • odpowiadać zakresowi wykonywanych świadczeń w placówce,
 • być oznaczone:
  • podpisem osoby sporządzającej procedury
  • podpisem osoby zatwierdzającej procedury,
  • datą opracowania
  • datą wdrożenia procedur,
 • być aktualizowane.

Procedury higieniczne, wymagane w placówkach to m.in.:

1) Higienicznego mycia rąk
2) Postępowania poekspozycyjnego
3)
Dezynfekcji, mycia oraz sterylizacji narzędzi i sprzętu medycznego
4) Sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń
5) Postępowania z czystą bielizną
6) Postępowania z brudną bielizną
7) Postępowania z odpadami medycznymi