Zakres Działania Oddziału

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zadania Oddziału Higieny Komunalnej PSSE w m.st. Warszawie

Zadania związane z nadzorem nad zaopatrzeniem w wodę do spożycia

 • Nadzór nad stanem higieniczno-sanitarnym oraz technicznym obiektów i urządzeń służących do zaopatrzenia w wodę;
 • Monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej z sieci wodociągu warszawskiego oraz z tzw. studni oligoceńskich (ustalanie punktów monitoringowych, gromadzenie, analiza, ocena i raportowanie danych monitoringowych);
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody;
 • Sporządzanie ocen higienicznych materiałów i wyrobów stosowanych do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
 • Sporządzanie ocen higienicznych materiałów i wyrobów wykorzystanych do budowy sieci wodociągowych;
 • Sporządzanie ocen jakości wody przeznaczonej do spożycia, informowanie organów samorządowych oraz ludności o jakości wody w nadzorowanych urządzeniach wodociągowych;

Zadania związane z nadzorem nad kąpieliskami i pływalniami

 • Nadzór nad stanem higieniczno-sanitarnym oraz technicznym kąpielisk, basenów kąpielowych i urządzeń atrakcji wodnych;
 • Nadzór nad jakością wody w kąpielisku w trakcie trwania sezonu kąpieliskowego;
 • Wydawanie orzeczeń oraz komunikatów dotyczących przydatności wody do kąpieli w nadzorowanych kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli;
 • Egzekwowanie od właścicieli bądź administratorów basenów kąpielowych prowadzenia systematycznych badań wody z niecek basenowych;
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody i/lub stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów.

Zadania związane z nadzorem nad obiektami użyteczności publicznej

 • Nadzór nad stanem higieniczno-sanitarnym oraz technicznym nieruchomości, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz transportu publicznego, w tym przede wszystkim:
  - obiektów świadczących usługi hotelarskie, turystyczne;
  - zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej;
  - zakładów opieki zdrowotnej;
  - domów pomocy społecznej;
  - środków transportu miejskiego oraz PKP.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych mających na celu poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów (wystąpienia pokontrolne, decyzje, upomnienia, grzywny).
 • Opiniowanie w sprawach organizacji imprez masowych.

Definicja imprezy masowej:

 • impreza masowa artystyczno-rozrywkowa – należy przez to rozumieć imprezę o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub zorganizowane publiczne oglądanie przekazu telewizyjnego na ekranach lub urządzeniach umożliwiających uzyskanie obrazu o przekątnej przekraczającej 3 m, która ma się odbyć:

a) na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000,

b) w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, w których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 500;

 • masowa impreza sportowa – należy przez to rozumieć imprezę masową mającą na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowaną na:

a) stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej – nie mniej niż 300,

b) terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000;

 • mecz piłki nożnej – należy przez to rozumieć masową imprezę sportową.

 

 • Opiniowanie aptek ogólnodostępnych – istniejących - w przypadku zmiany podmiotu prowadzącego/właściciela apteki.
 • Wydawanie zezwoleń na ekshumacje zwłok lub szczątków ludzkich, przewóz zwłok lub szczątków ludzkich poza granice kraju oraz opiniowanie w sprawach związanych ze sprowadzeniem zwłok z terytorium obcego państwa.

Nadzór nad stanem higieniczno-sanitarnym oraz technicznym zakładów pogrzebowych oraz środków transportu zwłok i szczątków ludzkich.