Zakres Działań Oddziału

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Oddział Higieny Pracy prowadzi kontrole przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczące:

 • warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy;
 • przestrzegania przez producentów, importerów, osoby wprowadzające do obrotu, stosujące lub eksportujące substancje chemiczne, ich mieszaniny lub wyroby w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r.  o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322  z późn. zm.) obowiązków wynikających z tej ustawy oraz z rozporządzeń Wspólnot Europejskich w niej wymienionych;
 • przestrzegania przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory kategorii 2 i 3 obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.), rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 273/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych oraz rozporządzenia (WE) Rady nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi;
 • przestrzegania przez osoby i podmioty zakazu wprowadzania do obrotu środków zastępczych wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.);
 • wymagań określonych w przepisach o zawartości niektórych substancji w dymie papierosowym.

W dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego prowadzone są również:

 • kontrole przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej;
 • kontrole przestrzegania przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r.
  Nr 36, poz. 233, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2015 r. poz. 277), w zakresie warunków dotyczących higieny pracy w zakładach inżynierii genetycznej;

Do zakresu działania Oddziału Higieny Pracy w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób należy

 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach chorób zawodowych, w tym oceny narażenia zawodowego pracowników na stanowiskach pracy;
 • wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub decyzji o braku podstaw do jej stwierdzenia.