Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2017-2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 kwietnia 2018

Informacje podstawowe

Program zakłada podjęcie działań w pięciu obszarach:

  1. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa.
  2. Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych.
  3. Wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS.
  4. Współpraca międzynarodowa.
  5. Monitoring.

Cele ogólne i cele szczegółowe określone w ramach w.w obszarów realizacji Programu określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (dz. U. z dnia 1 marca 2011 r.).

Realizacją programu kieruje minister właściwy do spraw zdrowia.

Koordynatorem realizacji programu jest Krajowe Centrum do spraw  AIDS. Podmiotami obowiązanymi do realizacji Programu są ministrowie właściwi ze względu na cele Programu, terenowe organy administracji rządowej oraz podległe im jednostki, które mają w swoich założeniach strategie polityki zdrowotnej, promocji i ochrony zdrowia.

Podmioty obowiązane do realizacji Programu opracowują, na podstawie Harmonogramu, szczegółowe harmonogramy roczne realizacji zadań Programu, zwane dalej „harmonogramami rocznymi”, które wdrażają do realizacji i po jej zakończeniu przesyłają sprawozdania roczne z realizacji zadań objętych harmonogramami rocznymi i przekładają je właściwym sobie organom, a te z kolei Koordynatorowi Programu.

Zadania Oddziału Promocji Zdrowia w zakresie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS

Odział Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w m.st. Warszawie realizuje zadania w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa poprzez profilaktykę uniwersalną. Celem głównym tego zadania jest ograniczanie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV poprzez edukację różnych grup wiekowych i zawodowych, w tym m.in. rozwój i wzmocnienie bazy szkoleniowo-edukacyjnej, zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, zwiększenie dostępności do anonimowego i bezpłatnego testowania w kierunku HIV, usprawnienie opieki nad kobietami w wieku prokreacyjnym i w ciąży, poszerzenie oferty dostosowanej do potrzeb  indywidualnego odbiorcy.

Więcej informacji o Programie i Harmonogramie realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS znajduje się w poniższych dokumentach.

  1. Uchwała harmonogramu
  2. Harmonogram na lata 2017-2021.

oraz na stronie internetowej  Krajowego Centru ds AIDS : https://aids.gov.pl/

Pliki do pobrania