Rejestracja i zatwierdzanie zakładów żywieniowo-żywnościowych

1 lutego 2016

 

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ZAKŁADU I WPIS DO REJESTRU ZAKŁADÓW w formie pisemnej składają podmioty prowadzące działalność na terenie miasta stołecznego Warszawy, które:

1) produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego,

2) wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nieobjętych urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej,

3) produkują lub wprowadzają do obrotu żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego

4) działają na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym zakładów prowadzonych przez podmioty zajmujące się recyklingiem

 Wniosek o zatwierdzenie zakładu i wpis o do rejestru zakładów należy złożyć w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności

 Wymagania higieniczno-sanitarne dla zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu środki spożywcze określone są
w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 852/2004 z dnia 29.04.2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L139 z 30.04.2004r., str. 1)

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW - w formie pisemnej wymagany jest w odniesieniu do:

 1) działalności w zakresie dostaw bezpośrednich;

 2) urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności;

 3) obiektów lub urządzeń ruchomych lub tymczasowych, uprzednio dopuszczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu żywnością w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej;

 4) gospodarstw agroturystycznych;

 5) podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji win gronowych uzyskanych z winogron pochodzących z upraw własnych w ilości mniejszej niż 1 000 hl w ciągu roku kalendarzowego zgodnie z zasadami określonymi w przepisach
o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina;

 6) aptek, punktów aptecznych i hurtowni farmaceutycznych określonych przepisami prawa farmaceutycznego;

 7) sklepów zielarskich;

 8) przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną innych niż środki spożywcze produktów oraz wprowadzających do obrotu środki spożywcze opakowane, trwałe mikrobiologicznie;

 9) producentów gazów technicznych na potrzeby podmiotów działających na rynku spożywczym;

 10) zakładów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa
w sprzedaży żywności „na odległość” (sprzedaży wysyłkowej), w tym sprzedaży przez Internet;

 11) zakładów działających na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych
do kontaktu z żywnością, w tym zakładów prowadzonych przez podmioty zajmujące się recyklingiem;

 12) podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących produkcję pierwotną.

Urządzenia dystrybucyjne muszą być oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację zakładu, w tym w szczególności informacjami obejmującymi: imię, nazwisko, adres i numer telefonu albo nazwę, siedzibę, adres zakładu i numer telefonu.

WNIOSEK O DOKONANIE ZMIAN W REJESTRZE ZAKŁADÓW - w formie pisemnej składają podmioty - w przypadku zmiany danych obiektów wpisanych do rejestru zakładów PPIS

 - w terminie 30 dni od dnia powstania zmiany.

WNIOSEK O WYKREŚLENIE ZAKŁADU Z REJESTRU ZAKŁADÓW - w formie pisemnej składają podmioty wpisane do rejestru zakładów PPIS – po zakończeniu działalności.

 

Wniosek powinien zawierać:

- imię, nazwisko i numer PESEL, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy, numer REGON (jeżeli podmiot taki numer posiada) oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

- numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą;

- numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych, w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – w odniesieniu do podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących działalność
w zakresie dostaw bezpośrednich;

- określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w zakładzie, w tym rodzaju żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu;

- określenie lokalizacji zakładu lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej

W przypadku zgłoszenia urządzeń dystrybucyjnych – do wniosku należy dołączyć wykaz tych urządzeń zawierający typ urządzenia, nazwę producenta i rok jego produkcji oraz datę uruchomienia.

 Do wniosku należy dołączyć dokumenty takie jak:

- wynik badania wody,

- opinię kominiarską/protokół pomiarów wentylacji mechanicznej,

- tytuł prawny do lokalu.

 Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 594)

2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 852/2004 z dnia 29.04.2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L139
z 30.04.2004r., str. 1)

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007r w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 106, poz. 730).