"Wymagania higieniczne i zdrowotne, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia szkół i przedszkoli"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 marca 2016

Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w m. st. Warszawie  w roku 2016 planuje zorganizowanie bezpłatnego, jednodniowego szkolenia:

  1. Wymagania higieniczne i zdrowotne, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia szkół i przedszkoli (ZNS-SZKOLENIE-SZKOŁY).

Na ww. szkoleniu omawiane  będą  zagadnienia dotyczące:

  1. technologii obiektów,
  2. wymagań ogólnobudowlanych,
  3. instalacji sanitarnych, w tym wentylacji,
  4. procedury pozyskiwania stanowiska PPIS w m. st. Warszawie w trybie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290).

Osoby zainteresowane udziałem w ww. szkoleniem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do pobrania poniżej) i przesłanie go na adres e-mail: zns@pssewawa.pl w terminie do dnia 11.04.2016r. W temacie należy wpisać hasło: ZNS-SZKOLENIE-SZKOŁY. Ww. formularz można też składać osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: PSSE w m. st. Warszawie, ul. Kochanowskiego 21, 01-864 Warszawa lub faksem na nr 22 310-79-01. Zgłoszenia można również dokonać pismem, w którym będą zawarte następujące informacje: imię i nazwisko osoby zainteresowanej udziałem w szkoleniu, telefon kontaktowy/e-mail, nazwa i profil działalności instytucji którą reprezentuje osoba zgłaszana do udziału w szkoleniu, hasło: ZNS-SZKOLENIE-SZKOŁY.  

Terminy szkoleń zostaną ustalone po zebraniu odpowiedniej liczby zgłoszeń. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach poinformowane zostaną drogą elektroniczną na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

 

Posumowanie szkolenia „Wymagania higieniczne i zdrowotne, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia szkól i przedszkoli”


W  dniu 29 czerwca 2016r w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w m. st. Warszawie odbyło się szkolenie „Wymagania higieniczne i zdrowotne, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia szkół i przedszkoli” przygotowane przez pracowników Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego Stacji. W szkoleniu udział wzięło 43 uczestników. Uczestnikami szkolenia byli pracownicy Biura Edukacji Urzędu m. st. Warszawy i Urzędów Dzielnic m. st. Warszawy, pracownicy przedszkoli, pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej szczebla wojewódzkiego i powiatowego oraz projektanci i rzeczoznawcy ds. sanitarnohigienicznych. Szkolenie zrealizowane zostało zgodnie z zakładanym programem. Tematyka szkolenia spotkała się z zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem uczestników, potwierdzeniem czego były liczne pytania i dyskusje podczas prezentacji. Wyniki przeprowadzonej ankiety potwierdziły słuszność wyboru tematu.

 

Pliki do pobrania